2012. október 7., vasárnap

Ne földi kincseket gyűjtsetek, hanem mennyeit!


Ne gyűjtsetek magatoknak pénzt, ékszereket, autót, házakat, értéktárgyakat. Ezek tönkre mennek, ellopják, vagy halálotok után másoké lesz. Ezek csak rövid időre való dolgok.
Gyűjtsetek örök időkre szóló értékeket. Miért?

 Az ember halálakor elveszíti testét, de a lelke az örökkévalóságba fog kerülni, és tudata megmarad. Tudatában kiesés vagy szűkület. A legnagyobb, s pótolhatatlan csapás az embernek az, ha lelkét elveszíti, kárhozatra kerül. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelke a pokolba fog kerülni? Mit tehet az ember a lelke megmentéséért? Csak a Jézus Krisztusba vetett hit és bizalom mentheti meg a lelkünket. 

Javak gyűjtése 

A legtöbb ember számára az életben az egyik legfontosabb dolog a pénz és az anyagi javak gyűjtögetése. A figyelmünket az anyagi világ felé fordítjuk, hogy aztán időnk és gondolataink erejét ne használjuk másra, mint a földi léten való átvergődésre. A földön gyűjtött pénz és javak azonban nem maradandók. Amikor itt hagyjuk e földi életet, mindent magunk mögött hagyunk, amire korábban annyi időt áldoztunk. Jézus azt tanácsolta: "Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol az örökre megmarad. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is." A mások érdekében tett minden fáradozásunk önmagunknak is hasznára válik. Az istenfélő ember nem mulandó kincseket gyűjtöget, hanem jó cselekedetekben, imában, böjtben oly kincseket halmoz fel Isten előtt, amely örökre javára válik. Minél több időt és energiát fordítunk az anyagi dolgok megszerzésére, annál kevesebb időnk marad embertársainkra, lelki és szellemi fejlődésünkre.

Az Isteni gondviselés 

"Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől!" (Máté 6,25)  A sok aggodalom eltereli az ember gondolatát Istenről és a saját lelki békéjét és saját egészségét ássa alá. A holnap eseményei, amelyek előttünk nem ismertek Isten előtt nyilvánvalók.
"Keressétek először az Isten országát" és a többi szükséges dolgok mind megadatnak nektek. (Máté 6,33)

 Embertársainkkal való bánásmód 

"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük!" (Máté 7,12) Amit másokkal cselekszünk, akár jó vagy rossz az - bizonyosan visszaszáll reánk, áldásként vagy átokként. Amit adunk, azt kapjuk vissza. A másokért véghezvitt jó cselekedeteket már ebben az életben is megjutalmazza Isten, szeretetének nagyobb arányú kiárasztása által.


Ne sodródj az árral! 

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” Máté 7:13-14

Jézus a keskeny ösvénnyel ábrázolta hallgatóinak azt az utat, amellyel az istenfélő ember életét ismertette. A nagy tömeg a széles utat választja, sokan járnak arra, de az út vége kárhozat. Az élethez vezető út kapuja keskeny. Az út, amely a mennybe visz sokkal keskenyebb, semhogy rang és gazdagság elférnének rajta; keskenyebb, semhogy kielégítsük becsvágyunkat és önző énünket. Meredekebb és sziklásabb, semhogy a kényelem rabjai megmászhatnák. Önmegtagadás, munka, türelem, gáncs, a bűnösök ellentmondása volt Krisztus osztályrésze; mindezeket a hívőknek is vállalniuk kell, ha Isten országába akarnak jutni.
A keskeny út egy személy: Jézus Krisztus! Ő az élet és a feltámadás, a vele való élő kapcsolat az örök élet.

Szeretnél örök életet?
 http://www.mennyorszag.eoldal.hu2012. július 27., péntek

Új élet - Jézus Krisztus általA mindenható, élő Isten, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és minden élőlényt, jót tervezett az embernek. Azért alkotta az embert, hogy közösségben legyen vele. Ma is erre vágyik. Ő szabad akarattal teremtette az embert, megengedi, hogy tagadjam a létezését. Mondhatok nemet, vagy mondhatok igent Neki. Emberi lényem kiteljesedése válaszomtól függ.
Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság ismeretére. Ő szólni akar mindenki szívéhez, de csak a készséges, megalázkodó, Istent kereső ember tudja meghallani. Aki beismeri, hogy lelke nincs megelégülve, fizikai szükségletei be vannak töltve, de mégsem boldog. Pascal írta: Mindenkiben van egy Isten alakú vákum. Ha nem Isten tölti be, valami mással pótoljuk. Ezt nevezi a Biblia bálványnak.
Ha elismerem, hogy eddig a magam akarata szerint éltem, érzéseim, indulataim, kívánságaim szerint, büszkén vagy önző indítékokkal, magamban, pénzemben, tehetségemben, vagy emberekben bízva, és nem vettem figyelembe Isten létezését és törvényeit, - ez az első lépés, hogy közelebb kerüljek Hozzá, és meghalljam hívását. Nem hallható hangon szólít, hanem egy belső érzésen keresztül, vagy emberek által.
  


Azért halljuk nehezen a hívását, mert a bűneink elválasztanak minket a szent Istentől. Születésünktől fogva gonosz, irigy, engedetlen természetünk van. A legnagyobb igyekezettel sem tudunk olyan életet élni, amit Isten elfogadhatónak tart. A bűn büntetése a halál. De úgy szerette Isten az embereket, hogy egyszülött Fiát (Jézust) adta (kereszthalálra),hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ajándéka az örök élet. Ezt kiérdemelni nem tudjuk, de van egy örömhír: hit által lehet a miénk. 

Jézus Krisztus Istennek örökkévaló, isteni természettel rendelkező Fia, aki egy szűztől megszületve emberré lett. Bűntelen életet élt, és keresztre feszíttetett, mint az emberiség bűneiért való önkéntes áldozat. Eltemettetett, és testben feltámadt a harmadik napon. Felment a mennybe, ahonnan vissza fog térni személyesen, dicsőségben, hogy megítélje az élőket és a holtakat. Mindenki, aki megtér a bűneiből, és Jézus áldozatában bízik, elnyeri a bűnbocsánatot és az örök élet ajándékát.


Új élet:  Ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy meghalt a te bűneidért is, és megkéred Jézust, hogy legyen az életed Ura, akkor Ő a szívedbe költözik, és örök életed van. 2012. június 29., péntek

Valóságosan létezik a POKOL!

Riport

23 perc a pokolban 

„Egy emberi beszámoló arról, amit a gyötrelem helyén látott, hallott és érzett”

Általában az emberek gyorsan elfogadják Istenről, hogy ő mindenkit szeret, majd azt már kevesebben fogadják el, nem csak Isten, hanem Sátán is létezik, s ezzel együtt nem csupán a Mennybe, hanem a Pokolba is lehet kerülni. Azt is nehéz elfogadniuk, hogy nem saját elképzelések szerint kell élni, hanem van egy könyv, amely tartalmazza azokat az információkat, melyben le vannak jegyezve a kapcsolat feltételei Isten és ember között (Biblia).
A Mennyről könnyű édes álmokat szövögetni, milyen fantasztikus életre számíthat a földi halandó, ám azt már kevesebben szeretnék elképzelni, milyen lehet a pokolbeli élet, sőt vannak, akik viccesen azt mondják: ott legalább sok ismerőssel találkozom. Sokan azt is kétlik, vagy éppen tagadják, hogy egyáltalán létezik a halál utáni élet, illetve a halál után van egy más fajta valóság, ami összekapcsolódik az ember földön töltött életének, tetteinek megítélésével. (Ami ráadásul örökké tart, mert ez a másik dimenzió végtelen idejű.) Ehhez persze kell egy abszolút igazság, aki megmondja, mi a jó és mi a rossz. Ezt vagy éppen Őt, az abszolút igazságot szokás Istennek nevezni.

Egy férfiről szól - Bill Wiese ingatlankereskedőről -, aki 23 percre lekerült a pokolba. Megtapasztalása óta elmegy mindenhová, hogy felhívja az emberek pokol létezésére, egy olyan társadalomban, amely nem hisz annak valóságában.

Egy férfiről szól - Bill Wiese ingatlankereskedőről -, aki 23 percre lekerült a pokolba. Megtapasztalása óta elmegy mindenhová, hogy felhívja az emberek pokol létezésére, egy olyan társadalomban, amely nem hisz annak valóságában.
Bill Wiese istenhívő emberként élt feleségével együtt. Ő maga sem tudja megmagyarázni, miért pont ő volt az, akivel ez megtörtént. Egy este lefeküdt, teljesen szokványos nap után, amikor „hajnali három órakor – egyik pillanatról a másikra – egyszer csak azt éreztem, hogy szédítő sebességgel és irányíthatatlanul repülök, majd zuhanni kezdek a föld felé. Egy cellában értem földet, melynek falai durva terméskőből épültek, a kijáratot masszív, rácsos vasajtó zárta le. Meztelen voltam, és ez csak növelte a kiszolgáltatottság érzésemet. Nem álmodtam: ébren és a tudatomnál voltam ezen a különös helyen.”
Rendkívüli hőségről számol be írásában, sokkal melegebb volt, mint amit földön elviselni lehet. Úgy érezte, a kibírhatatlan meleg porrá égeti rajta a húst. Minden erő elhagyta. A cella padlóján feküdve „két hatalmas szörnyeteg” tornyosult felé, majd még kettő érkezett. Három vagy négy méter magasak lehettek, a „gonoszság áradt belőlük” és mély gyűlölettel néztek rá, majd horrorszerű jelenetek játszódtak le. A lények nem emberek voltak, hanem óriási hüllőkre emlékeztettek, azonban emberszabásúak voltak és roppant erősek, ráadásként még borzalmasan büdösek is, s mindaz a szag, amivel az ember találkozik élete folyamán (elhullott állatok, rothadó hús, bűzlő csatorna, romlott tej), mind semmi ahhoz képest, ami áradt belőlük. Saját kínjain túl hallotta az „ordítozó sokaság sikolyait”, ami csontjáig hatolt. Amikor már el tudta hagyni celláját, látott egy nagy kohót (óriási méretűt), amiben a tűz nagy intenzitással égett, s közben az oxigénhiány miatt minden lélegzetért meg kellett küzdenie, a levegőből hiányzott a pára. A lángok között emberi alakokat vélt felfedezni, akiknek a sikolyai hallatszottak folyamatosan.

S, hogy miért történt vele mindez?

Meggyőződése szerint az emberek el sem tudják képzelni, hogy odalent létezik egy másik világ, s ráadásul azok szenvedése, akik idekerülnek, örökké fog tartani. Pokolbeli élményei óta feladatának érzi, hogy felhívja erre az emberek figyelmét.

„Isten azért mutatta meg a poklot, hogy figyelmeztetni tudjalak téged”.

Könyv:http://books.hu/23_perc_a_pokolban#oldal2

Készült róla 1 órás videó: